1800Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

1500.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540GB (1,5GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miễn phí xem TV360

1200.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360GB (1GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miễn phí xem TV360

960.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 240 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

450.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

135Gb (1.5GB/ ngày) + Miễn phi gọi nội mạng 10 phút / cuộc + 150 phút gọi ngoại mạng

360.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

2160Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

2160.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1440Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 1200 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

1920.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1800Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

1620.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí xem TV360

1200.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1.5Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +600 phút ngoại mạng

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1.5Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +300 phút ngoại mạng

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) + 360 phút ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày)

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày)

840.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1080Gb (3Gb/ ngày)

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1.5Gb/ ngày)

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

2880Gb (8Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng

2400.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 960 phút gọi ngoại mạng

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 600 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút +360 phút gọi ngoại mạng

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS