540GB (1,5GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miễn phí xem TV360

1200.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360GB (1GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miễn phí xem TV360

960.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (1GB/ ngày) + Miễn phí xem Youtube + Miễn phí xem TV360

600.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (1GB/ ngày) + Miễn phí xem Youtube + Miễn phí xem TV360

480.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1,5Gb/ ngày) + Miễn phí xem Youtube + Miễn phí xem TV360

100.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí xem TV360

1200.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí xem TV360

100.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1.5Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +600 phút ngoại mạng

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1.5Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +300 phút ngoại mạng

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) + 360 phút ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +180 phút ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1.5Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) + 50 phút ngoại mạng

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +30 phút ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí toàn bộ data khi xem YouTube

3.000đ đ/1 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí toàn bộ data xem YouTube

10.000đ đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí toàn bộ data xem YouTube

30.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS